Checklist Piramideverkoop

Overzicht

 


 

De artikels 84 alinea 1 en 105 van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument stipuleren:

'Het is verboden te verkopen door een beroep te doen op een methode van kettingverkoop, die erin bestaat een netwerk van al dan niet professionele verkopers op te bouwen, waarbij iedereen enig voordeel verhoopt, meer door de uitbreiding van dat net dan door de verkoop van producten (of diensten) aan de consument. De deelneming met kennis van zaken aan dergelijke verkopen is eveneens verboden.

Met gevangenisstraf van één maand tot vijf jaar en met geldboete van 26 tot 20 000 euro (N.d.R.: te vermenigvuldigen met vijf) of met een van die straffen alleen worden gestraft, zij die artikel 84, dat kettingverkopen verbiedt (…) overtreden.'

De Beroepsvereniging van de directe verkoop (BVDV) is zich bewust van de moeilijkheid om de draagwijdte van dit artikel te interpreteren en heeft, op basis van haar Deontologische code, een aantal criteria uitgevaardigd die de consumenten en de kandidaat-verkopers moeten toelaten om uit te maken of een voorgesteld verkoopssysteem in de ogen van de wet als verdacht dient te worden beschouwd.

Een enkel criterium van deze lijst is hiervoor niet voldoende maar een opeenstapeling van criteria kan een nieuwe verkoper doen twijfelen over de deontologie of zelfs de wettelijkheid van de handelsactiviteiten van een bedrijf in België waarmee hij wenst samen te werken.

Aarzel in dit laatste geval niet contact op te nemen met de diensten van de BVDV.

Welke aanvangsinvesteringen worden aan de nieuwe verkopers gevraagd bij inschrijving? Meer algemeen: dient de verkoper te betalen om te kunnen werken?

Voor de directe verkoop van producten dient de aanvangsinvestering van een nieuwe verkoper onbestaand of vrij laag te zijn en in verhouding te staan tot het benodigde materieel om zijn activiteit te beginnen en een kleine voorraad producten voor de eerste verkopen (in de vorm van een starterskit - zie eveneens punt 2).

Voor de directe verkoop van diensten (telecommunicatie) of producten die niet het voorwerp kunnen uitmaken van een demonstratie aan de consument (gas, elektriciteit,…) mag van een nieuwe verkoper geen enkele aanvangsinvestering worden gevraagd. Wanneer de nieuwe verkoper als consument een abonnement aangaat bij de onderneming voor de directe verkoop van producten of diensten die niet het voorwerp kunnen uitmaken van een demonstratie aan de consument, raadt de BVDV aan de duur van een dergelijk abonnement te beperken tot twaalf maanden.

Men dient ook argwanend te zijn voor verborgen investeringsbedingen zoals een overdreven inhouding van commissies, dure opleidingsseminaries, hoge administratieve kosten, enz.

Buiten deze gevallen is de BVDV van oordeel dat het algemeen beschouwd abnormaal is te moeten betalen om in de sector te kunnen werken.

Top

Kan de verkoper zijn beginkapitaal volledig recupereren wanneer hij zijn activiteit opgeeft?

Elke verkoper die een aanvangsinvestering heeft moeten doen of die voor zijn demonstraties een kleine productvoorraad heeft moeten aanleggen, moet het grootste deel van zijn investering kunnen recupereren.

De BVDV raadt de leden bovendien aan om de starterskit, die in overeenstemming moet zijn met het materiaal dat nodig is om de activiteit te beginnen en/of een kleine beperkte voorraad producten, hetzij gratis, hetzij tegen een gepaste financiële waarborg, of nog via een huur aan een redelijk tarief, ter beschikking van de verkopers te stellen of de aankoop ervan mogelijk te maken via de commissies op de eerste verkopen van de nieuwe verkoper.

Top

Is de verkoper verplicht een minimale stock aan te leggen? Kan hij zijn onverkochte stock terugbrengen naar de onderneming tegen terugbetaling van de prijs (eventueel verminderd met de administratieve kosten)?

Indien een verkoper besluit om een einde te maken aan zijn samenwerking met de onderneming, dient de onderneming hem alle producten terug te betalen die hij in de loop van de laatste twaalf maanden heeft aangekocht. Voorwaarde voor deze terugbetaling is dat de directe verkoper minimum 90% van de aankoopprijs van de producten ontvangt. De onderneming is echter niet verplicht verkoopondersteunende producten of  producten zelf terug te nemen indien zij niet in hun oorspronkelijke staat, nieuw en ongebruikt zijn.

Top

Wat is de kwalitatieve waarde van de producten/diensten die door de onderneming worden verkocht? Bieden ze daadwerkelijk een potentiële markt? Heeft de ontevreden consument het recht het product in te wisselen of het terug te brengen tegen terugbetaling?

Deze meer subjectieve elementen dienen de aandacht van de kandidaat-verkoper te trekken.

Top

Is het systeem om de terugbetaling te regelen duidelijk en begrijpelijk voor een 'goede huisvader'?

Kan een goede huisvader bij het lezen van het terugbetalingssysteem berekenen hoeveel producten hij, uitgedrukt in euro, moet verkopen om recht te hebben op een commissie? Is het bedrag van die commissie gemakkelijk te bepalen?

De bedrijven en de directe verkopers mogen de reële of potentiële verkopen of winsten van hun directe verkopers niet foutief presenteren. Alle beweringen met betrekking tot de winsten of verkopen dienen gebaseerd te zijn op van bewijsstukken voorziene feiten en niet enkel naar geïsoleerde successen te verwijzen.

Top

Schenkt de onderneming een vergoeding voor de rekrutering van nieuwe verkopers?

Ze kan het netwerk enkel vergoeden voor de verkochte producten en aan de 'peters' een bonus geven gebaseerd op de omzet die gerealiseerd wordt door hun groep, enkel en alleen om hen te vergoeden voor de tijd die aan de opleiding en motivering van de pupillen besteed werd en aan het opvolgen van hun verdere ontwikkeling.

In geen enkel geval mag een verkoper vergoed worden voor het simpele feit dat hij nieuwe verkopers rekruteert. De verkopers 'peters' mogen immers geen enkel voordeel genieten dat uitsluitend het gevolg zou zijn van de uitbreiding van het netwerk. De vergoedingen van de verkopers - zowel de rechtstreekse als de gerekruteerde -  moeten dus uitsluitend berekend worden op de verkopen van die verkopers aan de consument.

Bovendien moet de onderneming er ten allen tijde voor waken dat er binnen het netwerk geen ondoordachte voorraden worden aangelegd. Het toegepaste systeem moet een effectieve afzet van de voorraad waarborgen en er dient een doeltreffende controle te worden ingesteld om over de goede werking van dit systeem te waken.

Top

Hoe worden de vergoedingen berekend? Gebeurt dat wel degelijk op basis van het aantal verkochte producten?

De ondernemingen worden gevraagd concrete voorbeelden van de berekening van de vergoedingen door te geven.

De firma mag nooit vergoedingen toekennen die uitsluitend het gevolg zijn van de rekrutering van nieuwe verkopers.

Bovendien moet de commissieregeling voor de verkopen aan de consument voor alle verkopers identiek zijn, ongeacht de plaats die hij in het verkoopnet bekleedt.

Top

Zorgt de onderneming ervoor dat de nieuwe verkoper die een bepaald niveau bereikt heeft in zijn verkoop aan de consument, en die op zijn beurt andere verkopers steunt, onafhankelijk kan worden van zijn 'peter', die dan geen bonus meer zal ontvangen voor zijn verkoop? Vanaf wanneer?

De BVDV adviseert het peterschap te beperken tot vijf niveau's.

Top

Wat is het belangrijkste doel van de verkopers? Nieuwe verkopers rekruteren of producten en/of diensten verkopen of de verkoop ervan organiseren? Houdt de onderneming geen onduidelijkheid in stand tussen het statuut van de verkopers en dat van de consumenten?

Enkel de verkoop en de organisatie ervan dient door de onderneming actief gepromoot en vergoed te worden. De rekrutering op zich mag nooit een doel van de ontwikkelingsstrategie zijn.

Top

BVDV vzw Edmond Van Nieuwenhuyselaan 8 1160 Brussel T 02 788 05 00 Onderneminsgnummer 409.742.549 info@bvdv.be Privacy Policy