Charter van de 7 fundamentele garanties

De leden van de Beroepsvereniging van de Directe Verkoop (BVDV) hechten veel belang aan correcte contacten, gebaseerd op een strikte deontologie en hoffelijkheid tussen verbruikers enerzijds en verkopers en fabrikanten anderzijds. Daarom gaan zij de plechtige verbintenis aan om de volgende garanties toe te passen en te verspreiden:

1. Garantie van identificatie en correctheid van de firma's en van de verkopers

De verkopers vermelden duidelijk de identiteit van de firma die zij vertegenwoordigen. Zij maken melding van het lidmaatschap van de Beroepsvereniging van de Directe Verkoop. De verkopers verbinden er zich toe tegenover de verbruikers de meest uitgebreide correctheids- en hoffelijkheidsprincipes te eerbiedigen.

Indien de verkoper merkt dat de klant geen bezoek met het oog op directe verkoop wil, onthoudt hij zich van ieder verkoopgesprek met die klant.

2. Garantie van productinformatie

De producten worden duidelijk en juist omschreven met hun eigenschappen door verkopers die over permanente en geschikte informaties beschikken.

3. Garantie van voorstelling der producten

Van de producten wordt een uitgebreide voorstelling gegeven, zodat hun gebruiksmogelijkheden volledig begrepen worden.

4. Garantie van een duidelijke en vlot leesbare bestelbon

Elke bestelling gebeurt aan de hand van een geschreven document dat duidelijk en vlot leesbaar is en waarin alle modaliteiten van de overeenkomst vermeld worden. De bestelbon omschrijft duidelijk de eigenschappen van de bestelde producten en hun aantal.

5. Garantie van bedenktijd

De consument beschikt over een herroepingstermijn van 14 kalenderdagen. Deze herroepingstermijn begint te lopen, voor verkoopovereenkomsten de dag na de dag waarop de consument of een door de consument aangewezen derde partij de goederen fysiek in bezit neemt en voor dienstenovereenkomsten de dag van de sluiting van de overeenkomst.

6. Garantie van kwaliteit en dienst-na-verkoop

Elk product geniet van een ruime, duidelijk vermelde kwaliteitsgarantie. De producten of diensten die niet aan de contractuele kwaliteitsvoorwaarden beantwoorden, worden ofwel gratis teruggenomen, ofwel geruild.

7. Garantie van een buitengerechtelijke klachten- en geschillenbeslechtingsprocedure

De ondernemingen en de directe verkopers brengen de consument ervan op de hoogte dat indien een geschil niet binnen een redelijke termijn kan worden opgelost ze zich ertoe verbinden om een oplossing te zoeken via de Ombudsman voor de Handel. Daartoe verstrekken ze de gegevens van de Ombudsman voor de Handel op papier of op een andere duurzame drager.

BVDV vzw Edmond Van Nieuwenhuyselaan 8 1160 Brussel T 02 788 05 00 Onderneminsgnummer 409.742.549 info@bvdv.be Privacy Policy